Dziêkujemy za udzia³ w Gali Absolwenta 2011!

Na stronie są już dostępne zdjêcia z Gali Absolwenta 2011